5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 97. Maddesi ile hüküm altına alınan Terk suçu "Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlaline ilişkin suçlar bölümünde düzenlenmiştir. 

İlgili kanun maddesi;  "(1) Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline terk eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   (2) Terk dolayısıyla mağdur bir hastalığa yakalanmış, yaralanmış veya ölmüşse, neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre cezaya hükmolunur." şeklindedir.  
İlgili kanun maddesine göre terk suçu yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendisine bakamayacak koruma ve gözetim yükümlülüğü altındaki kişilerin terk edilmesidir. Tehlike suçlarından olan terk suçu ile korunmak istenen hukuki yarar, koruma ve gözetim yükümlülüğü olan kişilerin bu görevlerini yerine getirmelerinin sağlanması ve böylece insanların yaşama ve vücut bütünlüğünün korunmasıdır. 
Terk Suçunun Unsurları Nelerdir ? 
Terk suçunun faili, yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendisini idare edemeyecek durumda olan kişiler üzerinde kanundan veya sözleşmeden kaynaklanan koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişilerdir. Kişileri koruma ve gözetim yükümlülüğü failde hukuken mevcut olmalıdır. Aksi halde ahlaken sorumlu olması bu suçun faili olmasına engeldir. Suçun mağduru ise yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan kişilerdir. Örneğin yeni doğmuş bir bebek anne-babasının koruması ve gözetimi altındadır. Anne-babasının koruması ve gözetimi altında bulunan bebeğinin sokağa bırakılması terk suçunu oluşturacaktır. 
Terk suçunun hareket ögesi, iki şekilde ortaya çıkabilir:  1) Kanundan doğan yükümlülüklerin ihlali suretiyle ya da, 2) Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ihlali suretiyle terk suçu oluşabilir.
Kanundan doğan yükümlülüklerin ihlali suretiyle terk suçuna, anne-babanın koruma ve gözetimi altında bulunan bebeklerini kendi haline terk etmesi örnek olarak gösterilebilir.  Bir yaşlının bakımını ve ihtiyaçlarını gidermek üzere sözleşme yapılmak suretiyle anlaşılan bir bakıcının, yaşlı kişinin evine uzun süre gitmeden onu kendi haline terk etmesi de sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ihlali suretiyle terk suçunu oluşturacaktır.  Nitekim, terk suçunun oluşmasında hareket unsuru 'kendi haline bırakmak, terk etmek' fiilleridir. Söz konusu 'terk etmek' fiilinden anlaşılması gereken mağdurla ilişkilerin sona erdirilmesidir. Terk etme süresi olayın oluş ve şartlarına göre kısa veya uzun olabilmektedir. Önemli olan mağdur için tehlike oluşturma konusunda yeterli bir süre kendi haline bırakılmak suretiyle terk edilmesidir. Terk suçunun oluşabilmesi için mağdurla failin yer bakımından ayrılması şart olmayıp, failin aynı yerde koruması ve gözetimi altında bulunan mağdurla ilgilenmemesi, mağduru koruma ve gözetiminden yoksun bırakması da bu suçun oluşmasına sebep olacaktır. 
Terk suçu, hem icrai hareketle hem de ihmali hareketle işlenebilen suçlar kategorisindendir. Mesela; bir bebeğin sokağa bırakılmak suretiyle terk edilmesi icrai harekete, bir bebeği evde kendi haline bırakarak ilgilenmemek ise ihmali harekete örnek verilebilir. Terk suçu bir tehlike suçu olduğu için ortaya bir zararın çıkması aranmaz. Ancak, terk dolayısıyla ortaya ekstra bir zarar çıkmışsa, mesela mağdur terk dolayısıyla hastalanmış, yaralanmış, ya da ölmüşse, fail TCK madde 97/2 gereğince neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre cezalandırılacaktır. Terk suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Terk suçunun oluşabilmesinde failin 'saiki veya amacı' önemli değildir. Fail, kanundan veya sözleşmeden kaynaklanan koruma ve gözetim yükümlülüğü altındaki kişiyi bilerek ve isteyerek terk etmiş olmalıdır. Nitekim terk suçunun taksirle işlenmesi mümkün değildir.  Terk suçuna teşebbüs mümkündür. Failin, koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan mağduru terk etme eylemini tamamlamadan yakalanması veya görülmesi durumunda teşebbüs söz konusu olacaktır. 
Terk Suçunda Şikayet  : Terk suçunun takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde değildir. Nitekim, suçun soruşturulması ve kovuşturulması için şikayet süresi de bulunmamaktadır. Bu nedenle herhangi bir şikayet süresi olmadığı gibi suçtan bireysel olarak mağdur olan kişi şikayetten vazgeçmesi de kamu davasını etkilemeyecektir. 
Terk Suçunda Uzlaştırma: Terk suçu uzlaştırma kapsamında yer almamaktadır. Nitekim bu suçta taraflar arasında uzlaşma prosedürü uygulanması gerekmemektedir. Bu sebeple suçun soruşturulması ve kovuşturulması için taraflar arasında uzlaştırma prosedürünün uygulanmasına lüzum yoktur.  
Yargıtay 4.Ceza Dairesi Esas : 2020/28876 Karar : 2021/8281
Terk suçu ile aile yükümlülüğünün ihlali suçu arasındaki fark
Sanığın, gayriresmî birlikteliğinden yeni doğan mağduru, tanık …‘e ait evin mutfak kapı önüne alınacağı inancıyla bıraktıktan sonra mahallinde kalarak çocuğu gözetleyip, çocuğun tanık … tarafından alınması üzerine olay yerinden uzaklaşması şeklinde gerçekleşen olayda, suçun “kendi haline terk” unsuru gerçekleşmediği için terk suçunun oluşmayacağı, ancak sanığın mağdura karşı bakım ve gözetim yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle eyleminin TCK’nın 233. maddesinde düzenlenen aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunu oluşturacağının gözetilmemesi, bozma nedenidir.
Yargıtay 4.Ceza Dairesi Esas : 2015/951 Karar : 2019/6397
Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan kişin terkedilmesi suçu
Türk Ceza Kanunu’nun 97. maddesinde düzenlenen terk suçunun birinci fıkrasında, yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi hâline terk etmek suç olarak tanımlanmıştır. Suçun maddi unsuru yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan mağdurun “kendi haline terk edilmesidir”.
Somut olayda ise; 01.01.1956 doğumlu olan, katılanın dosyaya yansıyan bilgi ve belgelerden herhangi bir hastalığı veya engeli olmadığı, maaşının olduğu, zaman zaman akrabalarının veya babasından miras kalan evde oturduğu, suç tarihi itibariyle ileri bir yaşta olmadığı anlaşılmakla; katılan yönünden “kendi haline terk edilme” olgusunun ne şekilde gerçekleştiği açıklanmadan yetersiz ve yerinde olmayan gerekçe ile TCK’nın 97. maddesinde düzenlenen terk suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması, bozma nedenidir.